• Samværsregler

  Samværsregler på Peterskolen

  Vore mål:
  - at hverdagen på Peterskolen præges af en kristen ånd
  - at alle elever får det bedst mulige udbytte af skolegangen
  - at alle på Peterskolen har det godt
  - at der værnes om skolen og dens ting

  For at nå målene skal eleverne overholde følgende regler:

  1. Vis hensyn overfor hinanden
  Lad ikke leg blive til slåskamp. Hjælp de andre med at passe på deres ting.

  2. Skolen og dens ting skal behandles pænt
  Ødelægger I noget, skal I sige det til en lærer, og skolen kan kræve erstatning.
  Bøger, som lånes af skolen, skal forsynes med omslag og navn.

  3. Når I må være inde i frikvartererne
  - skal I opholde jer i jeres eget klasselokale eller i kælderen (ikke i sløjdlokalet)
  Det er ikke tilladt at løbe indendørs.
  Der må ikke benyttes radio, båndoptager el. lign. i frikvarteret.

  4. Når I er ude i frikvarteret
  - må I være på hele skolens område undtagen cykelskuret og parkeringspladsen. I må kun spille bold og slås med sne på de anviste baner.

  5. Skolens område må ikke forlades i skoletiden
  - kun efter tilladelse af en lærer

  6. Efter skoletid
  - må I kun opholde jer på skolens område, hvis I skal vente på en bus, eller har fået tilladelse af en lærer. På vej til og fra skole skal Ifølge de anviste veje og overholde de almindelige trafikregler.

  8. Slik
  - må kun tages med i skole på fødselsdage og andre festdage efter aftale med en lærer.
  Legetøj o. lign. må kun tages med efter aftale med en lærer.

  9. Vi må hjælpe hinanden med at rydde op og holde orden på skolen.
  Sammen med klasselæreren laver I regler for udluftning, oprydning m.m. i jeres klasse.

  10. Eleverne må ikke ryge.

  11. For elever fra 5. klasse og ældre må mobiltelefoner være tændt på lydløs i frikvartererne. I timerne kan telefonen anvendes i det omfang, læreren skønner det formålstjenligt, dog kun til skolearbejde. Mobiltelefonerne må ikke være fremme ved morgensang.

  Vedtaget af bestyrelsen/lærerrådet marts 1992 - Revideret august 2012