• Vedtægter

  Vedtægter for den selvejende institution
  PETERSKOLEN, Rønne Kristne Friskole

  December 1997

  Hjemsted, grundlag og formål

  § 1
  Stk. 1
  PETERSKOLEN - Rønne Kristne Friskole - har hjemsted i Rønne Kommune, Bornholms Amt.

  Stk. 2
  Skolen er oprettet i 1981 af Indre Mission, Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Missionsforening. Skolen blev anmeldt under navnet: Rønne Kristne Friskole, Peterskolen.

  § 2
  Stk. 1
  Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning

  - at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord.
  - at Den Danske Folkekirkes nuværende evangelisk-lutherske bekendelse, er en ret forståelse af Bibelen.

  § 3
  Stk. 1
  Skolens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler.

  Stk. 2
  Skolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder, udtryksformer og holdninger, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling og kan gavne samfundet, kulturen og naturen.

  Stk. 3
  Skolens undervisning og hele dagligdag skal baseres på skolens grundlag. Skolen må søge at skabe trygge rammer om hverdagen. Den enkelte må mødes med tillid, ærlighed, åbenhed og respekt. Der må forventes respekt for opstillede normer og krav.

  Stk. 4
  Skolen skal give eleverne et solidt kendskab til det bibelske budskab på en måde, så de utvungent får mulighed for at tilegne sig dette til tro. Bibelens budskab og troværdighed må ikke drages i tvivl.

  Stk. 5
  Skolen skal give eleverne forudsætninger for og lyst til at tage stilling til og ansvar for samfundsforhold. Skolen skal opdrage til ansvarsbevidsthed overfor Gud, medmennesket og den skabte verden.

  Stk. 6
  Skolen skal gøre eleverne fortrolige med den danske kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og alle menneskers lige værd.


  Forældrekredsen

  § 4
  Stk. 1
  Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre skal ved forpligtende underskrift erklære sig indforstået med at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.

  Stk. 2
  Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, efter bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler.

  Stk. 3
  Forældrekredsen vælger for højst 4 år ad gangen en person uden for forældrekredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

  Stk. 4
  Den tilsynsførende afgiver hvert år på årsmødet en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i "Lov om friskoler og private grundskoler".


  Skolekredsen

  § 5
  Stk. 1
  Skolekredsen består af forældre til elever, der er optaget på skolen, samt andre, som føler sig knyttet til skolen og af bestyrelsen er godkendt som medlem. Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at de er villige til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, som det er beskrevet i §§ 2 og 3.

  Stk. 2
  Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan ligeledes ophæve medlemskabet, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

  Stk. 3
  Bestyrelsen fastsætter eventuelt kontingent for medlemskab af skolekredsen.

  Stk. 4
  Medlemskab af skolekredsen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

  Stk. 5
  Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på årsmødet at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


  Peterskolens årsmøde

  § 6
  Stk. 1
  Bestyrelsen indkalder alle skolekredsens medlemmer til ordinært årsmøde. Mødet afholdes i Rønne Kommune inden 25. april.

  Stk. 2
  Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og med følgende dagsorden:

  1. Indledning
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Det reviderede regnskab fremlægges
  5. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

  Stk. 3
  Forældrekredsens årsmøde med beretning fra den tilsynsførende samt (mindst hvert 4. år) valg af tilsynsførende finder sted umiddelbart efter skolekredsens årsmøde.

  Stk. 4
  Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen. Forslag til bestyrelsesmedlem skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før årsmødet.

  Stk. 5
  Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant foregår på følgende måde:

  1.Først vælges bestyrelsesmedlemmet blandt de indkomne kandidatforslag.
  2.Herefter indkaldes kandidatforslag til suppleant. Blandt de herved indkomne kandidatforslag vælges suppleanten.

  Stk. 6
  På Peterskolens årsmøde vælges af og blandt forældre både to medlemmer til bestyrelsen og en suppleant. Begge de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanten skal være forældre til børn på skolen og medlem af skolekredsen.

  Stk. 7
  Beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal og indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.

  Stk. 8
  Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af skolekredsens medlemmer fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.
  Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som til ordinært årsmøde.

  Stk. 9
  Årsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.


  Skolens drift

  § 7
  Stk. 1
  Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra skolekredsen og andre.

  Stk. 2
  Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

  Stk. 3
  Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.


  Bestyrelsens sammensætning

  § 8
  Stk. 1
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

  Stk. 2
  Bestyrelsen for Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening og Luthersk Missionsforening på Bornholm vælger hver 1 medlem til bestyrelsen samt 1 suppleant for dette medlem. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted

  Stk. 3
  Evangelisk Luthersk Missionsforening vælger i lige årstal - Indre Mission og Luthersk Missionsforening i ulige årstal. Valgene foretages inden 1. april. De nyvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen efter skolens årsmøde.

  Stk. 4
  På Peterskolens årsmøde vælges af og blandt forældre til elever på skolen både 2 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant . Disse skal være medlemmer af skolekredsen. Valgperioden er 2 år, og der er 1 medlem på valg hvert år. Suppleanten vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5
  Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

  Stk. 6
  Alle bestyrelsens medlemmer skal erklære at ville drage omsorg for og aktivt medvirke til, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål. Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med dette skal vedkommende på foranledning af flertallet af bestyrelsens medlemmer træde ud af bestyrelsen.

  Stk. 7
  Bestyrelsens medlemmer valgt af missionsforeningerne skal være i personlig overensstemmelse med skolens grundlag og formål. Eksklusion af et medlem valgt af en af missionsforeningerne kan kun ske efter samråd med den pågældende missionsforening.

  Stk. 8
  Skolens leder og øvrige ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.

  Stk. 9
  Skolens leder deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere skolelederens mødedeltagelse.

  Stk. 10
  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorar for bestyrelsesarbejdet af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark.


  Bestyrelsens opgaver

  § 9
  Stk. 1
  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.

  Stk. 2
  Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, og det påhviler bestyrelsen at fastsætte nærmere regler for Forældrekredsens tilsyn, jf.. § 4, stk. 3.

  Stk. 3
  Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

  Stk. 4
  Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Fastansatte og
  skolekredsmedlemmer har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre.

  Stk. 5
  Bestyrelsen kan beslutte, at den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen varetages af skolelederen efter nærmere fastlagte retningslinier.

  § 10
  Stk. 1
  Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale.

  Stk. 2
  Skolelederen har overfor undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar for den pædagogiske tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen i alle sine dispositioner.

  Stk. 3
  Skolelederen skal personligt være i overensstemmelse med skolens grundlag og formål og ved ansættelsen underskrive en erklæring herom. Lærerne skal bekende sig som personlige kristne og leve med i et evangelisk, kristent menighedsfællesskab. Ansættelsesbrevet for skoleleder og lærere skal ved ansættelsen vedlægges en af bestyrelsen udarbejdet beskrivelse af Peterskolens holdningsmæssige ståsted og forventninger til de ansatte. Alle ansatte skal erklære, at de vil være loyale overfor skolens grundlag og formål. (§§ 2 og 3).


  Bestyrelsens arbejde

  § 11

  Stk. 1
  Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af den siddende bestyrelse.

  Stk. 2
  Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.

  Stk. 3
  Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.


  Tegningsret

  § 12

  Stk. 1
  Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

  Stk. 2
  Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer.


  Vedtægtsændringer

  § 13

  Stk. 1
  Der kan ikke foretages ændringer i strid med det i §§ 2 og 3 angivne grundlag og formål, ligesom § 13, stk. 1, 2 og 3 ikke kan ændres.

  Stk. 2
  Ændringer af §§ 2 og 3 kan vedtages på 2 bestyrelsesmøder med 4/5 majoritet. I

  tidsrummet mellem disse møder skal styrelserne for Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening og Luthersk Missionsforening godkende ændringerne.

  Stk. 3
  Øvrige ændringer i vedtægterne kan vedtages på 2 bestyrelsesmøder med 4/5 majoritet. I tidsrummet mellem disse møder skal styrelserne for Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening og Luthersk Missionsforening udtale sig om ændringerne.


  Nedlæggelse

  § 14

  Stk. 1
  Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen. (med 4/5 majoritet)

  Stk. 2
  Skolekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

  Stk. 3
  Endvidere skal beslutningen forelægges og godkendes af styrelserne for Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening og Luthersk Missionsforening.

  Stk. 4
  Det påhviler bestyrelsen at give undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse.

  Stk. 5
  Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af undervisningsministeriet godkendt likvidation.

  Stk. 6
  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

  Stk. 7
  Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Således vedtaget af Peterskolens bestyrelse den 23. oktober 1997 samt den 11. december 1997

  Jytte Krak, formand
  Moseløkkevej 5
  3770 Allinge

  Kjeld Olesen
  Gøngevej 6, Nyker
  3700 Rønne

  Peter West Rønne
  Sandershøjvej 2
  3782 Klemensker

  Annette Holm
  Karlsgårdsvej 10, Nyker
  3700 Rønne

  Niels Jørn Lundberg
  Kamilleløkken 14
  3700 Rønne

  © Peterskolen, Almegårdsvej 3A, 3700 Rønne, Tlf: 56 95 35 02

   

  Undervisningsministeriets godkendelse af skolens vedtægter