• Tilsyn

  TILSYNSPLAN på PETERSKOLEN

  I henhold til lov om friskoler og frie grundskoler § 9 stk. 1-2 påhviler det forældrene at føre tilsyn med en fri grundskoles almindelige virksomhed herunder om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På den baggrund har skolen udarbejdet en tilsynsplan, som omfatter to strenge af tilsyn, nemlig forældrekredsens tilsyn og det valgte eksterne tilsyn.


  Forældrekredsens almindelige tilsyn

  Dette tilsyn udøves ved at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

  - Klasseforældremøder mindst en gang årligt, hvor der redegøres for undervisningen det pågældende år.

  - Skolehjemsamtaler i efterår og forår, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus.

  - Invitation til 5 åbent-hus-dage årligt, hvor forældrene kan opleve den daglige undervisning.

  - Ved at orientere sig i Skoleinfo, som udsendes fra kontoret med jævne mellemrum med informationer fra skolen.

  - Ved at deltage i arrangementer, hvor eleverne "optræder" på skolen.

  - Ved at deltage i det årlige Årsmøde, hvor forældrene kan evaluere skolen som helhed.

  - Ved at følge med i børnenes daglige skolegang


  Det valgte, eksterne tilsyn

  Under henvisning til § 9 stk. 2., om forældrevalgt tilsyn med fagene dansk, matematik og engelsk fastlægges følgende plan:

  Tilsynsførende gennemgår slutmål, delmål og undervisningsplaner for fagene dansk, regning/matematik og engelsk. 
  Tilsynsførende besøger skolen og overværer undervisningen i primært dansk, matematik og engelsk et par gange om året med kort eller ingen varsel. Den tilsynsførende udvælger selv klassetrin m.m. Lærerne kender ikke tilsynsførendes plan/de udvalgte klasser.
  Tilsynsførende samtaler med skolens ledelse, lærere og elever.
  Tilsynsførende har adgang til oplysninger om elevernes standpunkter i de prøveforberedende fag og til resultater af evt. faglige test i klasserne.
  Tilsynsførende står til rådighed for forældrekredsen (navn, tlf., mail er offentliggjort)
  Tilsynsførende udarbejder på baggrund af ovenstående en erklæring til forældrekredsen og bestyrelsen og inviteres til selv at fremlægge den ved Årsmødet. Ellers fremlægges den af skoleleder/bestyrelsesmedlem. Der afsættes tid til drøftelse. Erklæringen lægges også på skolens hjemmeside.