• Mål & Værdier

  Vores målsætning – det vil vi
  Vi vil i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder, udtryksformer og holdninger, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling og kan gavne samfundet, kulturen og naturen.

  Vi vil give eleverne et solidt kendskab til det bibelske budskab på en måde, så de utvungent får mulighed for at tilegne sig dette til tro.

  Vi vil give eleverne forudsætninger for og lyst til at tage stilling til og ansvar for samfundsforhold. Vi vil opdrage til ansvarsbevidsthed overfor Gud, medmennesket og den skabte verden.

  Vi vil gøre eleverne fortrolige med den danske kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og alle menneskers lige værd.


  Skolens værdier – det tror vi på 

  Kristne værdier
  Vi tror på kristne værdier, som næstekærlighed, tilgivelse, ærlighed, individets ukrænkelighed m.m.
  Vi tror på, at disse værdier er værdifulde for alle og vil gerne videregive dem til vore elever.

  Tryghed
  Vi tror, at børn lærer bedst, når de trives. Grundlaget for at børn kan udvikle sig og blive dygtige, er, at de føler sig trygge, har gode kammerater, har et tillidsfuldt forhold til deres lærere og er glade for at gå i skole. Vi tror, at børn trives bedst i mindre enheder, og vi har
  derfor maks. 20 elever i klasserne.

  Ansvar
  Vi tror, at det er vigtigt, at eleverne gennem skoleforløbet udvikler ansvar for deres egen skolegang, og at de lærer, at udvikling og uddannelse kræver engagement og deltagelse. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at passe på hinanden, på skolen og vores ting. Elevernes ansvar skal tilpasses deres alder og modenhed.

  Respekt
  Vi tror, at alle mennesker er lige værdifulde og har krav på respekt uanset køn, tro og race. Vi vil opdrage vore elever til tolerance og rummelighed, og med syn for at vi supplerer hinanden bedst, når vi er forskellige.

  Demokrati
  Vi tror på demokratiet som en god samfundsmodel, og derfor skal vores elever gennem hele skoleforløbet opdrages til at kunne deltage aktivt og konstruktivt i den demokratiske proces. Denne proces skal tilpasses elevernes alder og modenhed.

  Fællesskab
  Vi tror på, at alle på skolen er værdifulde brikker, som tilsammen danner grobund for et rart fællesskab. Vi vil, at alle passer på hinanden, viser hensyn og er hjælpsomme. Vi taler ordentligt og med respekt til hinanden.

  Kreativitet og faglighed
  Vi tror at elever har brug for en solid, faglig undervisning. Basisviden skal være i orden og kobles sammen med kreative løsningsforslag for at være brugbar i elevernes videre liv.

  Vi tror, at kreativitet og faglighed går hånd i hånd, og vi vil bruge alle sanser i læringsprocessen.

   

  Pædagogiske metoder – sådan gør vi

  Kristne værdier
  I praksis betyder det at: Vi holder morgenandagt hver morgen. Vi synger, formidler det kristne budskab og beder sammen. Vores samvær er præget af, at vi stoler på hinanden, og det der bliver sagt. Ved uenighed og misforståelser vil vi forsøge at forstå hinanden i respekt for vores forskellighed. Har nogen gjort hinanden ondt, siger vi undskyld og forsøger at tilgive hinanden.

  En god regel er, at være mod hinanden, som vi vil, andre skal være mod os!

  Tryghed
  I praksis betyder det at: Vi er en lille skole, og det giver tryghed, at alle kender alle. I undervisnin­gen er der meget lærertid til den enkelte elev. Nogle gange i løbet af året er undervisningen tilrettelagt på tværs af klassetrin, så eleverne lærer hinanden bedre at kende. Vi møder eleverne med lydhørhed, de skal vide, at de kan komme til de voksne og kan stole på os.

  Ansvar
  I praksis betyder det at: Vi forventer, at alle møder til tiden og er forberedt på undervisningen. Det vil sige at eleverne er mætte, har tasken pakket og i orden, har lektierne lavet og sørger for at beskeder mellem skole og hjem gives videre. Hvis noget går i stykker, lærer vi eleverne at fortælle det til rette vedkommende og evt. erstatte det ødelagte. Vore elever er med til at holde skolen ren, de skal alle rydde op efter sig og holde orden på eget klasseværelse. Fællesarealer er alles ansvar at bevare pæne.

  Respekt
  I praksis betyder det at: Vi lærer eleverne at tie stille, når der skal være ro og lytte til den, der taler.

  Vi lærer eleverne, at vi alle har lige værd, men forskellige opgaver og funktioner, og at eleverne derfor skal lytte og vise respekt for skolens ansatte. Vi lærer eleverne at respektere hinandens ejendele og spørge om lov til at låne i stedet for bare at tage.

  Demokrati
  I praksis betyder det at: Vi lærer eleverne demokrati bl.a. ved at hver klasse opstiller egne samværsregler i samarbejde med klasselærer. Der vælges 2 repræsentanter fra hver klasse til elevrådet. Elevrådet bliver hørt i forbindelse frikvartersaktiviteter og beslutter fordeling af blandt andet bordtennisborde og boldbaner. Jo ældre eleverne bliver, jo mere indflydelse får de på indholdet og planlægning af undervisningen.

  Fællesskab
  I praksis betyder det at: Vi synes, det er værdifuldt at starte dagen sammen. Det styrker vores fællesskab og samhørighed. Ved morgensamlingen gives fælles beskeder fra og til elever. Nogle gange i løbet af skoleforløbet tager klasser på lejrskole, udflugter og arrangerer overnatning.

  Hvert skoleår har vi emneuge på tværs af klasser. Alt dette styrker vores fællesskab.

  Kreativitet og faglighed
  I praksis betyder det at: De fleste dage om året følger vi det faste skoleskema, da det skaber tryghed, kontinuitet og faglighed. Vi lader kreativiteten blomstre inden for disse rammer. Hos os behøver der ikke være langt fra tanke til handling, så et stykke jord kan hurtigt forvandles til have! Vi har fagdage, hvor hver klasse har samme fag en hel dag. Dette giver tid til fordybelse og styrker fagligheden.